BIURO RACHUNKOWE GDAŃSK Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
KSIĘGOWOŚĆ GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
USŁUGI KSIĘGOWE GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.

Zatrudniony u nas kierownik warsztatu samochodowego pracuje na jedną zmianę w godz. od 6.00 do 14.00. Pracownicy na stanowiskach robotniczych i brygadziści pracują w warsztacie samochodowym w systemie dwuzmianowym – w godz. od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00. Chcemy powierzyć kierownikowi pracę na dwie zmiany, na co nie wyraża on zgody. W jaki sposób możemy zobowiązać pracownika do pracy na dwie zmiany?

Odpowiedź:
Jeżeli praca Państwa kierownika na jedną zmianę wynika z postanowień regulaminu pracy czy układu zbiorowego bądź z obwieszczenia, to należy dokonać zmian w tych wewnątrzzakładowych regulacjach prawnych, aby polecić mu pracę zmianową. Jeśli natomiast rozkład czasu pracy kierownika jest ustalony w umowie o pracę, to należy wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające w tym zakresie. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie:
Aby zmienić pracownikowi rozkład czasu pracy, najpierw trzeba ustalić, na jakiej podstawie kierownik warsztatu pracuje na jedną zmianę. Przy założeniu, że Państwa firma posiada regulamin pracy lub układ zbiorowy i że rozkład czasu pracy tego pracownika nie został określony w umowie o pracę, mogą Państwo zmienić go z jednozmianowego na dwuzmianowy bez wypowiedzenia warunków pracy w trybie przewidzianym dla zmiany regulaminu pracy albo układu zbiorowego.
Jeżeli natomiast rozkład czasu pracy został ustalony w umowie o pracę, należy zmienić w tym zakresie umowę. Można to zrobić za porozumieniem stron. W przypadku gdy pracownik nie wyrazi zgody na zmianę rozkładu czasu pracy za porozumieniem stron, trzeba mu złożyć wypowiedzenie zmieniające (art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy). Jeśli pracownik zgodzi się na nowy rozkład czasu pracy, to po okresie wypowiedzenia będzie mógł pracować na dwie zmiany. Gdy natomiast odrzuci zaproponowaną zmianę, umowa o pracę rozwiąże się po okresie wypowiedzenia.
Konieczność zmiany rozkładu czasu pracy jedynie za zgodą pracownika dotyczy wyłącznie tych rozkładów, które zostały z nim ustalone. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 2 kwietnia 1998 r. (I PKN 559/97, OSNP 1999/6/205), w którym stwierdził, że istotna zmiana rozkładu czasu pracy, uzgodnionego przez pracodawcę z pracownikiem, wymaga wypowiedzenia warunków pracy lub porozumienia stron.

Przykład:
Regulamin pracy przewiduje, że praca w firmie odbywa się w godz. od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku. W sobotę natomiast praca jest wykonywana tylko na jedną zmianę, w godz. od 8.00 do 16.00. Pracownicy otrzymują na dany miesiąc harmonogramy z rozkładem ich czasu pracy. Takie same zapisy pracownicy mieli w umowach o pracę, ponieważ postanowienia z regulaminu pracy były przenoszone do tych umów. Właściciel firmy wprowadził do regulaminu pracy zapis, że praca w soboty również będzie się odbywała na drugiej zmianie. Po wejściu w życie regulaminu pracy właściciel podpisał z pracownikami, którzy mieli ustalony rozkład czasu pracy w umowach o pracę, porozumienia zmieniające. Pracownicy, którzy nie wyrazili zgody na pracę w soboty na drugiej zmianie, otrzymali wypowiedzenia zmieniające warunki pracy w zakresie dotyczącym ich rozkładu czasu pracy. Takie postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

Aby wprowadzić pracę zmianową w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym, należy zamieścić w tych przepisach zapis, że „kierownik warsztatu samochodowego pracuje w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00”. Można także dodać, że szczegółowe godziny pracy będzie zawierał harmonogram pracy (grafik), podawany pracownikom do wiadomości odpowiednio wcześniej, przed danym okresem rozliczeniowym, który u Państwa obowiązuje. Zmianę regulaminu pracy pracodawca ustala z organizacją związkową, jeżeli występuje ona w firmie, albo samodzielnie, gdy w zakładzie jej nie ma lub gdy nie osiągnął porozumienia ze związkami w sprawie zmiany regulaminu (art. 1042 Kodeksu pracy). Natomiast zmiany do układu zbiorowego wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi.
Rozkłady czasu pracy ustala się najczęściej w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jeżeli nie muszą Państwo ustalać regulaminu pracy i nie są objęci układem zbiorowym pracy, rozkład czasu pracy zamieszcza się w obwieszczeniu (art. 150 § 1 Kodeksu pracy). Wówczas, aby wprowadzić dla kierownika pracę dwuzmianową, należy dokonać zmiany obwieszczenia. Zmiany w obwieszczeniu pracodawca może wprowadzić samodzielnie, nawet gdy w firmie działa organizacja związkowa.
Wprowadzenie pracy zmianowej umożliwi Państwu zatrudnienie kierownika w tych dniach, w których są zatrudnieni pracownicy warsztatu samochodowego.

Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany w zakładzie system czasu pracy (art. 146 Kodeksu pracy). Może być ona stosowana w systemach: podstawowym, równoważnym, przerywanym oraz w systemie pracy w ruchu ciągłym, systemie skróconego tygodnia pracy, pracy weekendowej i skróconego czasu pracy.

WAŻNE!
Praca zmianowa może być stosowana w każdym systemie czasu pracy.
Praca zmianowa polega na wykonywaniu pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy, przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni (art. 128 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy).

Prowadzę działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży artykułów przemysłowych oraz wyrobów z metali szlachetnych. Nabywcami towarów jubilerskich są m. in. obywatele Białorusi nieprowadzący działalności gospodarczej, którzy żądają też udokumentowania nabycia towarów dodatkowo fakturami VAT. Często zdarza się tak, iż wyżej wymienieni nabywcy proszą o wystawienie faktury VAT po upływie dwóch lub trzech miesięcy od miesiąca w którym te towary zostały nabyte, a fakt sprzedaży został zaewidencjonowany na kasie fiskalnej. Czy mam prawo wystawić taką fakturę nie powodując powstania nowego obowiązku podatkowego?

Odpowiedź:
   Tak, choć po upływie 3 miesięcy od dokonania sprzedaży nie ma już obowiązku wystawienia faktury i jej wystawienia zależy to od Pana decyzji.

Odpowiedź:
   Zgodnie z art.111 ust..4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczna ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku naleznego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Od 1 stycznia 2013 roku mam obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej. Zainstalowałem 5 kas rejestrujących. Spełniłem warunki pozwalające na odliczenie ulg z tytułu zakupu tych kas (złożyłem przed terminem oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, kasy zainstalowałem w obowiązującym terminie, posiadam dowód zapłaty całej należności), jednak przez nieuwagę w stosunku do 2 kas rejestrujących złożyłem zgłoszenie podatnika nie zachowując obowiązkowego 7-dniowego terminu. Czy uchybienie obowiązku powiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy rejestrującej skutkuje utratą prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu wszystkich kas rejestrujących czy tylko tych dwóch?

Odpowiedź:
   Zgłoszenie kasy przez podatnika po upływie obowiązującego terminu w obecnym stanie prawnym nie powoduje utraty prawa do odliczenia ulgi w stosunku do żadnej z kas rejestrujących.

Nasza spółka  we wrześniu 2012 roku wykonała usługę dla innej spółki i i wystawiła fakturę dokumentującą wykonana usługę. Termin płatności ustalony umową zawartą między nami upłynął 19 października 2012 roku, a fakturę nasz kontrahent otrzymał 4 października. Kontrahent do dnia dzisiejszego nie zapłacił za wykonana przez nas usługę, a z uzyskanych przez nas informacji wiemy, że jest w złej kondycji finansowej i zamierza zamknąć działalność. Czy wg nowych przepisów możemy już w lutym skorzystać z tzw. ulgi za złe długi?

Odpowiedź:
   Nie, w lutym nie mogą Państwo skorzystać z ulgi za złe długi. Z ulgi tej mogą Państwo skorzystać najwcześniej w deklaracji za marzec 2013 roku.
   Zgodnie z art 89a ust.1 i 1a ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. W przypadku kiedy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze.
 Dodatkowo muszą być spełnione inne warunki:
dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art.15 ust.1., zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; -
złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

 
Kontakt z nami
W razie jakich kolwiek pytań skontaktuj się z nami