BIURO RACHUNKOWE GDAŃSK Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
KSIĘGOWOŚĆ GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
USŁUGI KSIĘGOWE GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.

Zatrudniony u nas kierownik warsztatu samochodowego pracuje na jedną zmianę w godz. od 6.00 do 14.00. Pracownicy na stanowiskach robotniczych i brygadziści pracują w warsztacie samochodowym w systemie dwuzmianowym – w godz. od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00. Chcemy powierzyć kierownikowi pracę na dwie zmiany, na co nie wyraża on zgody. W jaki sposób możemy zobowiązać pracownika do pracy na dwie zmiany?

Odpowiedź:
Jeżeli praca Państwa kierownika na jedną zmianę wynika z postanowień regulaminu pracy czy układu zbiorowego bądź z obwieszczenia, to należy dokonać zmian w tych wewnątrzzakładowych regulacjach prawnych, aby polecić mu pracę zmianową. Jeśli natomiast rozkład czasu pracy kierownika jest ustalony w umowie o pracę, to należy wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające w tym zakresie. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie:
Aby zmienić pracownikowi rozkład czasu pracy, najpierw trzeba ustalić, na jakiej podstawie kierownik warsztatu pracuje na jedną zmianę. Przy założeniu, że Państwa firma posiada regulamin pracy lub układ zbiorowy i że rozkład czasu pracy tego pracownika nie został określony w umowie o pracę, mogą Państwo zmienić go z jednozmianowego na dwuzmianowy bez wypowiedzenia warunków pracy w trybie przewidzianym dla zmiany regulaminu pracy albo układu zbiorowego.
Jeżeli natomiast rozkład czasu pracy został ustalony w umowie o pracę, należy zmienić w tym zakresie umowę. Można to zrobić za porozumieniem stron. W przypadku gdy pracownik nie wyrazi zgody na zmianę rozkładu czasu pracy za porozumieniem stron, trzeba mu złożyć wypowiedzenie zmieniające (art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy). Jeśli pracownik zgodzi się na nowy rozkład czasu pracy, to po okresie wypowiedzenia będzie mógł pracować na dwie zmiany. Gdy natomiast odrzuci zaproponowaną zmianę, umowa o pracę rozwiąże się po okresie wypowiedzenia.
Konieczność zmiany rozkładu czasu pracy jedynie za zgodą pracownika dotyczy wyłącznie tych rozkładów, które zostały z nim ustalone. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 2 kwietnia 1998 r. (I PKN 559/97, OSNP 1999/6/205), w którym stwierdził, że istotna zmiana rozkładu czasu pracy, uzgodnionego przez pracodawcę z pracownikiem, wymaga wypowiedzenia warunków pracy lub porozumienia stron.

Przykład:
Regulamin pracy przewiduje, że praca w firmie odbywa się w godz. od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku. W sobotę natomiast praca jest wykonywana tylko na jedną zmianę, w godz. od 8.00 do 16.00. Pracownicy otrzymują na dany miesiąc harmonogramy z rozkładem ich czasu pracy. Takie same zapisy pracownicy mieli w umowach o pracę, ponieważ postanowienia z regulaminu pracy były przenoszone do tych umów. Właściciel firmy wprowadził do regulaminu pracy zapis, że praca w soboty również będzie się odbywała na drugiej zmianie. Po wejściu w życie regulaminu pracy właściciel podpisał z pracownikami, którzy mieli ustalony rozkład czasu pracy w umowach o pracę, porozumienia zmieniające. Pracownicy, którzy nie wyrazili zgody na pracę w soboty na drugiej zmianie, otrzymali wypowiedzenia zmieniające warunki pracy w zakresie dotyczącym ich rozkładu czasu pracy. Takie postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

Aby wprowadzić pracę zmianową w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym, należy zamieścić w tych przepisach zapis, że „kierownik warsztatu samochodowego pracuje w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00”. Można także dodać, że szczegółowe godziny pracy będzie zawierał harmonogram pracy (grafik), podawany pracownikom do wiadomości odpowiednio wcześniej, przed danym okresem rozliczeniowym, który u Państwa obowiązuje. Zmianę regulaminu pracy pracodawca ustala z organizacją związkową, jeżeli występuje ona w firmie, albo samodzielnie, gdy w zakładzie jej nie ma lub gdy nie osiągnął porozumienia ze związkami w sprawie zmiany regulaminu (art. 1042 Kodeksu pracy). Natomiast zmiany do układu zbiorowego wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi.
Rozkłady czasu pracy ustala się najczęściej w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jeżeli nie muszą Państwo ustalać regulaminu pracy i nie są objęci układem zbiorowym pracy, rozkład czasu pracy zamieszcza się w obwieszczeniu (art. 150 § 1 Kodeksu pracy). Wówczas, aby wprowadzić dla kierownika pracę dwuzmianową, należy dokonać zmiany obwieszczenia. Zmiany w obwieszczeniu pracodawca może wprowadzić samodzielnie, nawet gdy w firmie działa organizacja związkowa.
Wprowadzenie pracy zmianowej umożliwi Państwu zatrudnienie kierownika w tych dniach, w których są zatrudnieni pracownicy warsztatu samochodowego.

Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany w zakładzie system czasu pracy (art. 146 Kodeksu pracy). Może być ona stosowana w systemach: podstawowym, równoważnym, przerywanym oraz w systemie pracy w ruchu ciągłym, systemie skróconego tygodnia pracy, pracy weekendowej i skróconego czasu pracy.

WAŻNE!
Praca zmianowa może być stosowana w każdym systemie czasu pracy.
Praca zmianowa polega na wykonywaniu pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy, przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni (art. 128 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy).

 
Kontakt z nami
W razie jakich kolwiek pytań skontaktuj się z nami