BIURO RACHUNKOWE GDAŃSK Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
KSIĘGOWOŚĆ GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
USŁUGI KSIĘGOWE GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.

W katalogu czynności, które zwolnione są przedmiotowo (niezależnie od wartości obrotów) – dokonano następujących zmian:

  • doprecyzowano, że zwolnieniu z obowiązku stosowania kas podlegają usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 ust 25a ustawy o VAT,
  • dodano zwolnienie zgodnie usług elektronicznych i nadawczych świadczonych przez podatników, którzy świadczą również usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 25a ustawy o VAT,
  • wśród usług prawniczych zwolnienie z kas stosować będzie można wyłącznie do czynności notarialnych, bez względu na PKWiU,
  • usunięto zwolnienie dotyczące świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
    • każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
    • liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, - przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20,
  • usunięto zwolnienie sprzedaży biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • dodano zwolnienie, zgodnie z którym nie podlega ewidencjonowaniu dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (zwolnienie jest niezależne od limitu obrotów (20.000 zł) jednak znajdować będzie zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą).
 
Kontakt z nami
W razie jakich kolwiek pytań skontaktuj się z nami