Biuro Rachunkowe

Księgi Handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:

– Opracowanie zasad polityki rachunkowości,

– Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,

– Dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,

– Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

– Ustalenie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,

– Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,

– Sporządzenie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS,

– Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

– Sporządzanie zeznań rocznych,

– Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.